KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục tiêu chung

- Ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số trong hoạt động quản lý nhà nước của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:

+ Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

+ Nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

+ Ứng dụng tốt các phần mềm dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đáp ứng các mục tiêu kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin  và phát triển chính quyền số của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra.

+ Xây dựng, triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên môn nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ yêu cầu cải cách hành chính.

+ Đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số, hoạt động tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trao đổi xử lý văn bản hoàn toàn trên môi trường điện tử, chỉ sử dụng gửi văn bản giấy cho các cơ quan liên quan theo quy định của UBND tỉnh.

+ Nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng phòng họp trực tuyến của đơn vị.

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:

Xác định nhận thức đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số, người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Đầu tư vào nhận thức, tư duy của người dân, doanh nghiệp. Nâng cao tỷ lệ cơ sở, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số cao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số

- 100% lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng, phó trưởng phòng sử dụng chữ ký số trong hoạt động phát hành, soạn thảo văn bản.

- 100% hoạt động quản lý nhà nước của đơn vị sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số (ngoại trừ các văn bản Mật theo quy định).

- 100% văn bản phát hành đi, đến của đơn vị được thay thế bằng văn bản điện tử sử dụng chữ ký số theo đúng quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

- 100% các văn bản nội bộ được thay thế bằng văn bản điện tử.

- 100% cán bộ, công chức đơn vị được tập huấn về công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác.

- 100% cán bộ, công chức đơn vị sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin phục vụ công việc.

- 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình điện tử, tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn trên trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế.

- 100% thủ tục hành chính được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 80%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%.

- Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên môi trường mạng, hỗ trợ thanh toán trực tuyến.

- 20% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính.

- 80% tỷ lệ báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- 30% - 50% rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.

2.2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

- 60% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (tăng tỷ lệ cơ sở, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 so với hiện tại).

- 50% cơ sở, doanh nghiệp thuộc đối tượng quản lý của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, phát triển chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.

Tin tức liên quan khác