KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2021 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/3/2019 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.