KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản; bảo vệ môi trường, sinh thái; nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực và an ninh quốc phòng.

Quy hoạch Hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống nông, lâm, thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Quy hoạch Hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống nông, lâm, thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Quy hoạch phát triển giống nông, lâm, thủy sản phải được thực hiện đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; tăng khả năng cạnh tranh và phát huy lợi thế tiểu vùng sinh thái; phát huy cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, kết hợp ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học, công nghệ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, nhân lực, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái...