KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2021 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/3/2019 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018

Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 16/4/2018, Ban chỉ đạo liên ngành Trung Ương về An toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018. Tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của cơ sở/ người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.