THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)