Đào tạo chuyển giao thí điểm sử dụng tem điện tử trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản

Đào tạo chuyển giao thí điểm sử dụng tem điện tử trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản

Trong khuôn khổ Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc" theo Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm ứng dụng "Quy trình xác thực chống hàng giả" sử dụng tem điện tử trong truy xuất hàng hóa, quảng bá chuỗi thực phẩm an toàn tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.