Công khai kết quả xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính đến ngày 19/7/2021)

Công khai kết quả xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính đến ngày 19/7/2021)

Nhằm cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy kết quả thẩm định, xếp loại (A/B/C) về điều kiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thuỷ sản; nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Công khai kết quả xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính đến ngày 20/3/2021)

Công khai kết quả xếp loại A/B/C về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tính đến ngày 20/3/2021)

Nhằm cung cấp cho người tiêu dùng đầy đủ, kịp thời thông tin tin cậy kết quả thẩm định, xếp loại (A/B/C) về điều kiện sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thuỷ sản; nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại lợi ích cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Công khai kết quả phân loại A/B/C về điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Thừa Thiên Huế đến ngày 30/6/2018

Công khai kết quả phân loại A/B/C về điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Thừa Thiên Huế đến ngày 30/6/2018

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công khai kết quả kiểm tra, xếp loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến hết 30/6/2018.

Công khai kết quả phân loại A/B/C về điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Thừa Thiên Huế đến ngày 30/11/2017

Công khai kết quả phân loại A/B/C về điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại Thừa Thiên Huế đến ngày 30/11/2017

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công khai kết quả kiểm tra, xếp loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến hết 30/11/2017.