Một số hình ảnh

Một số hình ảnh
Ngày tạo: 16/10/2017
ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

 

Hội nghị tổng kết

 

Hội nghị tổng kết 2018

 

Công bố quyết định của chi cục QLCL

 

Hội nghị tổng kết 2018