BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CƠ QUAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 về việc phân công cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này thay thế Quyết định số số 482/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ quan được phân công theo Phụ lục của Quyết định này có nhiệm vụ thực hiện:

- Thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết: File đính kèm.

 

Tin tức liên quan khác