Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước, tháng 11/2021

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường Nông nghiệp cung cấp Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước, số phát hành tháng 11 năm 2021 nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh:

- Tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản.

- Giá cả một số mặt hàng nông sản.

- Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

- Kế hoạch xúc tiến thương mại.

Chi tiết về thông tin thị trường nông sản tháng 11/2021: Xem tập tin đính kèm.

Tin tức liên quan khác