CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Quyết định này bãi bỏ thủ tục hành chính số 04 (Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm) được ban hành theo Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Lý do bãi bỏ: Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương quy định TTHC này đã bị bãi bỏ (theo Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành).

Lưu ý: 04 Chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) dừng việc thực hiện thủ tục hành chính này kể từ ngày 03/3/2021.

2. Nội dung chi tiết của Quyết định số 471/QĐ-UBND: File đính kèm.

 

 

Tin tức liên quan khác