CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

         Ngày 19/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thủ tục hành chính được sửa đổi để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT…). Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

          1. Danh mục thủ tục hành chính được điều chỉnh:

          - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Thời hạn thực hiện: 07  hoặc 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

          - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sân (Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (Thời hạn thực hiện: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ).

          - Cấp lại Giấy chúng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) (Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc).

          - Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

          2. Nội dung chi tiết của thủ tục hành chính: File đính kèm.

 

Tin tức liên quan khác