Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản

I. MỤC TIÊU

- Đưa công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc năm 2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành Chương trình công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị năm2021.

- Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống, văn hóa ứng xử chuẩn mực nơi công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và PTNT.

- Xây dựng đào tạo đội ngũ CBCC có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ của cơ quan. Cơ cấu, sắp xếp CBCC đảm bảo theo đúng đề án vị trí việc làm. 100% công chức đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

- Sắp xếp, tổ chức lại các phòng đảm bảo đúng quy định, phân công, phân cấp hợp lý, tránh chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

- Đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đạt mức 100%. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, cập nhật và công bố, công khai kịp thời theo đúng quy định.

- Đầu tư công nghệ thông tin và giải pháp kỹ thuật để đảm bảo tất cả các phòng kết nối vào mạng diện rộng và phần mềm đa cấp của tỉnh, bảo đảm 100% văn bản được phát hành qua phần mềm quản lý, 100% giấy mời được phát hành qua mạng, 100% ý kiến chỉ đạo được phân công, theo dõi tiến độ thực hiện kịp thời, 100% nội dung tiếp công dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo được cập nhật, xử lý.

Nội dung chi tiết: File đính kèm.

Tin tức liên quan khác