KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÊN MỨC ĐỘ 4 CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

1. Mục tiêu chung

Hoàn thành các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Cung cấp đầy đủ 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (đối với các thủ tục đủ điều kiện).

Nâng tỷ lệ tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2020; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%; 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của tỉnh được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá.

2. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đáp ứng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; đáp ứng quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; Thông tư số 18/2019/TTBTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành” và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử;

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính có biểu mẫu eform nhằm hỗ trợ công dân, doanh nghiệp điền dữ liệu trực tiếp thông tin.

Bổ sung nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, khi sử dụng dịch vụ công của tỉnh.

Hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công.

Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Nội dung Kế hoạch chi tiết: File đính kèm.

Tin tức liên quan khác