KẾ HOẠCH DUY TRÌ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX) VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ SIPAS NĂM 2021 CỦA TỈNH

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CHỈ SỐ PAR INDEX) VÀ CHỈ SỐ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (CHỈ SỐ SIPAS) CỦA TỈNH NĂM 2020

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; theo đó, bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC (PAR INDEX) cấp tỉnh được cấu trúc trên 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần (TCTP) (tăng 7 TCTP so với năm 2019); với thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó có 2 phần: Phần đánh giá kết quả CCHC là 66,5 điểm (do Hội đồng thẩm định đánh giá) và điểm đánh giá qua điều tra xã hội học (ĐTXHH) là 33,5 điểm (gồm: điểm đánh giá qua Chỉ số mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) là 10 điểm và điểm đánh giá qua khảo sát lãnh đạo, quản lý là 23,5 điểm).

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh đạt 88,47/100 điểm, xếp vị thứ 3/63 tỉnh, thành phố và vị thứ 1 trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (tăng 5,41 điểm và tăng 10 bậc so với năm 2019). Trong đó, điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC đạt được 56,78/60,5 điểm, điểm đánh giá tác động đến phát triển kinh tế - xã hội 3,01/6 điểm; điểm đánh giá qua điều tra XHH đạt 28,68/33,5 điểm, gồm: Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) được 8,57/10 điểm xếp thứ 31/63 tỉnh thành (tăng 0,77 điểm và tăng 26 bậc so với năm 2019) và khảo sát cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện được 20,11/23,5 điểm xếp thứ 5/63 tỉnh thành (tăng 1,17 điểm và tăng 13 bậc so với năm 2019).

B. KẾ HOẠCH DUY TRÌ CHỈ SỐ PAR INDEX VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ SIPAS CỦA TỈNH NĂM 2021

- Mục tiêu chung: Hoàn thành mục tiêu của Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

- Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu để duy trì chỉ số CCHC và nâng cao Chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2021, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất của cả nước.

Nội dung chi tiết: Kế hoạchPhụ lục đính kèm.

Tin tức liên quan khác