Tiêu điểm

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/02/2021 về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021:

1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam, của địa phương đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan; đảm bảo mục tiêu chung của toàn Ngành nông nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững.

2. Kết quả và chỉ số cần đạt được:

- 100% nhiệm vụ kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm được thực hiện.

- Tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B tăng lên 98,5% so với 98% năm 2020.

- Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn tăng lên 76%.

- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2020; tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, bơm tạp chất trong thuỷ sản.

3. Nội dung chi tiết: File đính kèm.

Tin tức liên quan khác