Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin và phát triển chính quyền số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Tiếp tục ứng dụng tốt các phần mềm dung chung của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở. Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh đề ra có liên quan đến Ngành.

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận, xử lý dịch vụ công, thông tin điện tử, trao đổi xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, chỉ sử dụng gửi văn bản giấy cho các cơ quan liên quan theo quy định của UBND tỉnh.

- Xây dựng, triển khai ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên môn nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ yêu cầu cải cách hành chính.

- Triển khai ứng dụng chữ ký số, phấn đấu đạt tỷ lệ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên trang Dịch vụ công của tỉnh và Dịch vụ công quốc gia.

- Nâng cao năng lực hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng phòng họp trực tuyến đáp ứng của Sở.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% lãnh đạo các đơn vị sử dụng chữ ký số để trong hoạt động phát hành, soạn thảo văn bản.

- 100% cán bộ, công chức được tập huấn về công nghệ thông tin, các phần mềm dùng chung và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác.

- 100% trưởng phòng, phó trưởng phòng có chữ ký số, sim KPI để ký nháy trên văn bản điện tử theo đúng thể thức của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

- 100% cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở; lãnh đạo và cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin phục vụ công việc.

- 100% lãnh đạo các phòng thuộc Khối Văn phòng tham dự lớp tập huấn về kiến thức an toàn an ninh mạng hàng năm.

- 100% các văn bản nội bộ được thay thế bằng văn bản điện tử.

- 100% công chức viên chức khối Văn phòng Sở, các chi cục trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp sử dụng chữ ký số của cơ quan và cá nhân.

- 100% văn bản phát hành đi, đến của toàn độ đơn vị trong ngành được thay thế bằng văn bản điện tử sử dụng chữ ký số theo đúng quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính Phủ về công tác văn thư.

- Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý đúng hạn trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Tăng cường đưa các thông tin về hoạt động của ngành, thông tin tuyên truyền; hướng dẫn phổ biến pháp luật; thông tin tuyển dụng; thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở; các chính sách đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao lên Trang thông tin điện tử, số lượng bản tin hàng năm tăng 20%.

- Cập nhật, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy trình ISO điện tử phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý dịch vụ công trực tuyến.

- Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, lắp đặt hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu tập trung cho Khối Văn phòng, kết hợp lưu trữ dữ liệu điện tử hàng năm đáp ứng Đề án Văn thư Lưu trữ của UBND tỉnh.

- Tiếp tục duy trì ổn định hệ thống mạng internet kết nối CPNet trong toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Các Chi cục trực thuộc thường xuyên theo dõi, đăng tải các bảng tin, bài viết về hoạt động chuyên môn (ngoại trừ các hoạt động mật, hoạt động không được công bố theo quy định) của đơn vị trên Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage của ngành; số lượng bản tin, bài viết từ 3 tin (bài viết)/ tháng trở lên.

Chi tiết Kế hoạch: File đính kèm.

Tin tức liên quan khác